Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Data: 09-12-2022
Gołębiewo w zimowej aurze (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
Lasy Sopockie wiosną (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
Łąki koło Nowin latem (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
buczyna w jesiennej feerii barw (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

Rozstrzygnięciem nadzorczym z 25.11.2022 r. Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Województwa z dnia 24.10.2022 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wiadomość tę przyjęliśmy z dużym rozczarowaniem.

W opinii Wojewody uchwała jest nieważna, ponieważ nie zawiera elementów związanych z audytem krajobrazowym. Prace nad audytem nie zostały jeszcze zakończone. Plan ochrony nie mógł zatem zawierać zapisów związanych z wynikami audytu. Kwestia relacji obydwu dokumentów była analizowana przed przedłożeniem planu ochrony pod obrady Sejmiku Województwa. O wyrażenie stanowiska poproszono także Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, którego zdaniem możliwe jest uchwalenia planu ochrony przed audytem krajobrazowym. Istotne z tego stanowiska jest stwierdzenie, że „wymóg uwzględnienia wyników audytów w dokumentach planistycznych ma na celu wzmocnienie ochrony obszarów chronionych, tymczasem wstrzymanie z powodu braku audytu krajobrazowego planowania ochrony tych obszarów i ustanawiania dla nich planów ochrony byłoby osłabieniem ich ochrony”. W Polsce uchwalono już plany ochrony parków krajobrazowych pomimo braku audytu krajobrazowego w kilku województwach (np. lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim). W żadnym z nich wojewodowie nie uchylali uchwał. Analogiczny przepis o konieczności obligatoryjnego uwzględnienia wyników audytu możemy odnaleźć w przepisach dotyczących ustanawiania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a jednak plany miejscowe nie są uchylane (patrz art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Plan ochrony stanowi wytyczne w zakresie ochrony walorów Parku i przedstawia koncepcję jego ochrony na kolejne 20 lat. Stanowić może istotne narzędzie w zakresie wskazania sposobów gospodarowania na terenie Parku i eliminowania zagrożeń. Trójmiejski Park Krajobrazowy od momentu swojego powstania, od 1979 r., potrzebuje wzmocnienia ochrony. Tym bardziej trudno nam się pogodzić z rozstrzygnięciem Wojewody. Mamy nadzieję, że Sejmik Województwa podejmie uchwałę o złożeniu skargi na rozstrzygnięcie Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.