Oferta edukacyjna

 1. Przewodnictwo wycieczek autokarowych
  Oferta dotyczy imprez autokarowych organizowanych przez szkoły.
  Proponujemy trasę przybliżająca różne formy ochrony na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (obejmującą istniejące i planowane rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytki ekologiczne) oraz omówienie zagrożeń przyrody parku. Podczas wycieczki przedstawione zostaną również walory kulturowe TPK (w tym Kalwaria Wejherowska).
 2. Wycieczki piesze
  Oferta dotyczy głównie wycieczek w kompleksie Lasów Oliwsko-Sopockich.
  W ramach wycieczki przedstawiamy walory przyrodnicze TPK (różnorodność flory i fauny), poruszamy problemy związane z ochroną parku oraz omawiamy jego zagrożenia. Wycieczka może być połączona z obserwacjami ornitologicznym (park dysponuje sprzętem do prowadzenia tego typu zajęć z grupami do 15 osób)
 3. Zajęcia terenowe na ścieżce dydaktycznej
  Proponujemy ścieżkę przyrodniczą w jednej z najpiękniejszych dolin TPK – Dolinie Samborowo, której nazwa została nadana na cześć księcia pomorskiego Sambora I, który w Oliwie osadził Cystersów.
  Na trasie ścieżki wyznaczono 10 przystanków, czas przejścia wynosi około 3 h. Zajęcia na ścieżce umożliwiają uczestnikom zapoznanie się z olbrzymią różnorodnością flory i fauny Lasów Oliwskich.
 4. Prelekcje w szkołach
  Zajęcia 45-minutowe połączone z pokazem slajdów. Tematy do uzgodnienia.
wycieczka przy pomniku przyrody grafika