Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody mogą być ustanawiane okazałe drzewa i ich skupienia, np. aleje drzew oraz źródła, wychodnie skalne, wodospady, skały, jaskinie, głazy narzutowe i inne wyróżniające się twory natury. Celem ochrony tych obiektów jest zachowanie ich wartości naukowych, przyrodniczych, kulturowych, historycznych lub krajobrazowych.

Jeżeli ochrona pomnikowa obiektów przyrodniczych ma być efektywna, to wokół pomników przyrody należałoby ustanowić 15 - sto metrową strefę ochronną, w której zabronić należy naruszania gleby, składowania drewna, wznoszenia budowli itd.

pomnik przyrody nr 94pomnik przyrody nr 962 - bluszcz pospolityNiestety, nasze prawo nie określa jednoznacznie obowiązku utworzenia takiej strefy — w związku z czym wiele pomników przyrody zostaje uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac leśnych (pozyskania drewna, wywozu itp.).

W przypadku głazów narzutowych, objętych ochroną jako pomniki przyrody, usunięcie drzewostanu w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika przyrody drastycznie zmienia warunki mikroklimatyczne i może prowadzić do zaniku chronionej flory epilitycznej (naskalnej) występujących na tych głazach. Takich przypadków niedbałości notuje się na obszarze TPK coraz więcej.

Na obszarze TPK znajduje się 171 pomników przyrody, z tego 104 to pomniki przyrody ożywionej, 2 - to pomniki chroniące drzewa na głazach oraz 65 to głazy lub grupy głazów (stan na 15 stycznia 2021 roku).