Formy ochrony przyrody

Na obszarze Parku i jego otuliny utworzono 10 rezerwatów przyrody, 20 użytków ekologicznych, 186 pomników przyrody, 1 zespół przyrodniczo-krajobrazowy oraz 3 obszary w ramach sieci Natura 2000.