Opiniowanie projektów zabudowy

Opiniowanie projektów budowalnych na terenie TPK i w jego otulinie

W celu uzyskania opinii TPK o planowanym zamierzeniu inwestycyjnym należy przedłożyć:

  1. Projekt Zagospodarowania Terenu – część rysunkową (kartograficzną) – 2 egzemplarze (1 wnioskodawca otrzyma z powrotem),
  2. Projekt Zagospodarowania Terenu – część opisową zawierającą co najmniej dane o gabarytach obiektu, bilansie powierzchni, informacje o sposobie zagospodarowania wód opadowych – 1 egzemplarz,
  3. z Projektu architektoniczno-budowlanego – informację o zaprojektowanych materiałach wykończeniowych, stolarce okiennej oraz rysunki elewacji frontowej, bocznej i kolorystyka,
  4. informacje o miejscowym planie zagospodarowania terenu, jeśli uchwalono (nr planu, uchwały),
  5. dane kontaktowe wnioskodawcy: nr telefonu, e- mail, adres korespondencyjny do przekazania opinii.

Wniosek należy złożyć pod adresem:

Trójmiejski Park Krajobrazowy, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk

lub

ePUAP: /pzpk/SkrytkaESP.

Złożenie dokumentacji poprzez ePUAP nie pozwoli na wydruk PZT w formacie większym niż A3. W takiej sytuacji opinia TPK będzie w formie pisemnej bez opieczętowania załącznika kartograficznego PZT.

wzór wniosku do pobrania