Przyroda

Do największych walorów przyrodniczych należy tu polodowcowa rzeźba terenu, szczególnie bogata w strefie rozcięć erozyjnych krawędzi wysoczyzny. Przez park przepływają oraz biorą w nim początek liczne potoki. Na obszarze wysoczyzny zachowało się kilka jezior lobeliowych. Uwagę zwraca duża ilość głazów narzutowych.

Zasadniczy rys krajobrazowi parku nadają lasy, które zajmują około 90% jego powierzchni. Przeważają lasy bukowe i mieszane z bukiem. Są też fragmenty grądów, łęgów, borów bagiennych, a także zbiorowisk nieleśnych, jak np. półnaturalne łąki. Do najcenniejszych przyrodniczo należą torfowiska oraz źródliska z interesującymi zbiorowiskami roślinnymi.

Ciekawa flora parku zawiera ponad 50 gatunków roślin chronionych, jak również szereg innych gatunków godnych uwagi - rzadkich, reliktowych, górskich. Tu wymienić należy zwłaszcza poryblinu kolczastego, malinę moroszkę, turzycę bagienną, żebrowca górskiego. Są też bardzo rzadkie mszaki, porosty i grzyby.

Ze świata zwierząt najlepiej poznane są ptaki. W parku występują m.in. bocian czarny, samotnik, żuraw, włochatka, dzięcioł czarny, siniak, pluszcz i zniczek.