Trójmiejski Park Krajobrazowy na Uniwersytecie III Wieku w Gdańsku

Data: 22-10-2010
Zdjęcie: Łęg jesionowo–olszowy: jedno ze zbiorowisk, z którym mogli zapoznać się słuchacze Uniwersytetu III Wieku z Gdańska grafika

Od początku października Trójmiejski Park Krajobrazowy gości regularnie na warsztatach krajoznawczych prowadzonych dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Gdańsku.

Warsztaty te prowadzone są, między innymi, przez pracownika parku - Dariusza Ożarowskiego.

Tematem przewodnim części poświęconej przyrodzie jest różnorodność i bogactwo przyrodnicze ekosystemów w okolicy Trójmiasta. Cztery spotkania cyklu warsztatów poświęcone są ekosystemom Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Odbyły się już zajęcia, których tematem była różnorodność zbiorowisk leśnych i ich przyrodnicze bogactwo omawiane właśnie na przykładzie TPK. Duże zainteresowanie wzbudziły również zajęcia terenowe (wycieczka po Lasach Oliwskich w TPK), na której można było nauczyć się praktycznie rozpoznawania różnych typów zbiorowisk leśnych.

Słuchaczy czekają jeszcze warsztaty poświęcone florze i faunie siedlisk łąkowych w TPK bogactwu przyrodniczemu wybranych dolin rzek w parku oraz walorom przyrodniczym jezior i torfowisk.