Spotkanie TPK z planistami z samorządów

Data: 15-04-2024
fot. Agnieszka Kowalewska grafika

 

Planowanie przestrzenne według planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego było przedmiotem spotkania Służby Parku Krajobrazowego z osobami zajmującymi się planowaniem przestrzennym w gminach znajdujących się na terenie Parku i w jego sąsiedztwie. Spotkanie odbyło się w siedzibie TPK, 11 kwietnia 2024 r.

W spotkaniu uczestniczyła też Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku - Anna Tchórzewska oraz Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku – Magdalena Jaśniewska wraz z pracownikami. Swoim doświadczeniem służyli też pracownicy innych parków krajobrazowych PZPK oraz Dyrektor PZPK- Bożena Sikora i Zastępca Dyrektora - Barbara Utracka – Minko.

Istotnym elementem spotkania było przedstawienie zagadnień prawnych związanych ze zmianą przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tło prawne przybliżyła radca prawny Bogna Czajka-Marchlewicz. Dyskusyjną część spotkania poprowadziła Anna Moś - kierownik TPK.

Spotkanie miało charakter roboczy. Konieczna była wspólna wymiana spostrzeżeń w zakresie sposobu uwzględniania ustaleń planu ochrony TPK w aktach planowania przestrzennego tj. planach ogólnych oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Skuteczne wdrożenie planu ochrony wymaga wspólnego wysiłku w zakresie konsekwentnej realizacji jego zapisów przez wszystkie podmioty zaangażowane w zarządzanie gruntami, politykę przestrzenną oraz proces decyzyjny w zakresie inwestycji na terenie Parku jak i w jego sąsiedztwie.