Ochrona jerzyków w Trójmieście

Data: 31-07-2011

W tym roku Trójmiejska Grupa Lokalna OTOP wraz z Gdańskim Oddziałem PZPK - Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym podjęła szereg interwencji i działań w kierunku ochrony jerzyków gniazdujących na budynkach w Trójmieście.


Dariusz Ożarowski – pracownik Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i członek OTOP skontrolował kilka budynków zarządzanych przez spółdzielnię mieszkaniową „Karwiny” w Gdyni. Stwierdzono lęgi około 20 par jerzyków – część z tych ptaków gniazduje nie w otworach do stropodachów, gdyż one pozostają od dawna zamknięte, lecz głęboko na gzymsach pod samym okapem dachowym. Władze spółdzielni oraz Powiatowy Inspektorat Budowlany dla miasta na prawach powiatu w Gdyni zostali powiadomieni listem poleconym o fakcie gniazdowania jerzyków na zarządzanych przez spółdzielnię budynkach oraz o obowiązkach spółdzielni w przypadku przystąpienia do prac modernizacyjnych tych budynków. W piśmie zaproponowaliśmy również bezinteresowną pomoc przy planowaniu prac modernizacyjnych w sposób przyjazny ptakom oraz przy prawidłowym przeprowadzeniu kompensacji utraty miejsc lęgowych przez jerzyki (czyli odpowiednim rozwieszeniu prawidłowych konstrukcyjnie budek lęgowych dla tych ptaków). Powyższe pismo otrzymała do wiadomości również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku. W krótkim czasie otrzymaliśmy oficjalne pismo podpisane przez Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” oraz Jego Zastępcę zapewniające nas o tym, że „ w spółdzielni przestrzega przepisów dotyczących ochrony ptaków w okresach lęgowych” i że „prace konserwacyjne w budynkach, gdzie znajdują się miejsca lęgowe ptaków są wykonywane w okresach jesiennych”. Budynki, w których stwierdzono gniazdowanie jerzyków w tym roku nie będą modernizowane.


Antek Marczewski – lider TGL OTOP interweniował w Gdańsku, gdzie przy termomodernizacji jednego z budynków we Wrzeszczu zagrożone były gniazda i pisklęta jerzyków. W pierwszym rzędzie udało się doprowadzić do rozebrania szczytu postawionego rusztowania, które blokowało jerzykom dolot do gniazd. W trakcie kilku spotkań i rozmów z inwestorem i wykonawcą, przy wsparciu regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, udało się doprowadzić sprawę do szczęśliwego dla ptaków końca. Inwestor i wykonawca zobowiązali się do takiego przeprowadzenia prac modernizacyjnych, aby ptaki mogły z sukcesem wyprowadzić lęgi. Inwestor zobowiązał się do pozostawienia otworów do stropodachów otwartych i zamontowania w nich specjalnych rur o szorstkiej powierzchni wewnętrznej, umożliwiające jerzykom dalsze gniazdowanie w tym budynku.


Antek skontrolował również pobliskie budynki pod kątem gniazdowania w nich jerzyków i stwierdził w kilku miejscach przystępowanie tych ptaków do lęgów. Spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające tymi budynkami oraz powiatowi inspektorzy budowlani zostali o tym fakcie powiadomieni listami poleconymi, co w przyszłości w przypadku prowadzenie termomodernizacji tych budynków ma ułatwić wyegzekwowanie od inwestorów oraz wykonawców zachowania przepisów prawnych związanych z ochroną jerzyków oraz kompensacji ewentualnej utraty miejsc gniazdowania.


W Gdyni, w tym roku prowadzona jest termomodernizacja wybranych czterech budynków szkolnych. Część kosztów tych prac pokrywana jest ze środków unijnych. Wszystkie wybrane do remontu szkoły zostały również skontrolowane pod kątem gniazdowania w nich jerzyków przez członkinię TGL OTOP – Krysię Szymankiewicz. W żadnym z budynków nie stwierdzono przystępowania do lęgów tych ptaków.


Mamy nadzieję, że postawa zaprezentowana przez wyżej wymienionych zarządców budynków stanie się w jak najkrótszym czasie powszechna w Trójmieście, i tym samym, że przepisy prawne zobowiązujące inwestorów, wykonawców oraz inspektorów budowlanych do ochrony ptaków gniazdujących na budynkach będą przestrzegane.