Na pomoc jerzykom ....

Dzięki współpracy Trójmiejskiej Grupy Lokalnej OTOP, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz Szkoły Podstawowej nr 8 w Sopocie wywieszono kolejne budki lęgowe dla jerzyków. Na murach „Zielonej Ósemki”, pod koniec kwietnia powieszono 9 budek o specjalnej konstrukcji, mające służyć jerzykom (Apus apus).


Jest to gatunek, którego liczebność gwałtownie maleje ze względu na prowadzone, często z naruszeniem prawa, prace termomodernizacyjne budynków w całej Polsce. Mimo, że prawo nakłada na inwestora oraz wykonawcę obowiązek przestrzegania zapisów Ustawy o ochronie przyrody oraz Rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt, to są one nagminnie przez nich łamane, nie tylko w Trójmieście, ale również w całym kraju. W wyniku zamurowywania żywcem ptaków wysiadujących lęgi bądź piskląt przebywających w gniazdach skazuje się je na powolną śmierć głodową.


Prawo jednoznacznie nakłada obowiązek ustalenia takiego harmonogramu prac oraz zastosowanie takiej technologii ich prowadzenia, które umożliwią ptakom wyprowadzenie młodych.

Zobowiązuje również inwestorów do zrekompensowania (w przypadku jerzyków) utraty miejsc lęgowych poprzez wywieszenie na fasadach specjalnych budek lęgowych.

Tego typu budki lęgowe, dzięki wielkiej przychylności gospodarzy obiektów, zostały już wywieszone na fasadach SP nr 9 i SP nr 8 w Sopocie. Mamy nadzieję, że również inni zarządcy budynków pójdą w ślady Dyrekcji tych szkół. ZACHĘCAMY!


Więcej o działaniach Grupy na rzecz ochrony jerzyków i o tym, jak należy interweniować w przypadkach zauważenia prowadzenia prac z naruszeniem prawa można znaleźć tutaj.