Działania dla zwiększenia ochrony gatunków chronionych i rzadkich w ekosystemach leśnych

Data: 05-04-2024

 

4 kwietnia 2024 r. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań Służby TPK z pracownikami Nadleśnictwa Gdańsk.  Celem spotkań jest wspólne wypracowanie dobrych praktyk pozwalających na zabezpieczenie stanowisk i siedlisk chronionych i rzadkich gatunków ekosystemów leśnych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas realizacji gospodarki leśnej. Jednym z elementów tego działania jest zapewnienie wykrywalności stanowisk, które mogą być narażone na wpływ prac wykonywanych w ramach prac leśnych. Działanie jest realizacją celów wskazanych w planie ochrony TPK. Realizacja i efektywność wdrażania ustaleń planu ochrony w tym zakresie zależy od osób zaangażowanych w prace leśne, a więc pracowników Nadleśnictwa, zwłaszcza pracowników terenowych – leśniczych  i podleśniczych.

Efektem całego projektu ma być wypracowanie wspólnie z Nadleśnictwem i stosowanie dobrych praktyk na przykładzie niektórych gatunków grzybów, porostów, mchów, chrząszczy, ślimaków i ptaków przy uwzględnieniu uwarunkowań Nadleśnictwa Gdańsk i TPK. Podstawą wypracowania tych praktyk  jest usystematyzowanie wiedzy nt. rozpoznania siedlisk gatunków, próby rozpoznania samych gatunków lub potrzeb w zakresie konsultacji ze specjalistą, ustalenie sposobów zabezpieczenia stanowisk i siedlisk  w warunkach Nadleśnictwa Gdańsk. Wspólne spotkania szkoleniowe i dyskusyjne mają pomóc w wypracowaniu modelu współpracy przy pracach leśnych.

Pierwsze spotkanie poświęcono ptakom. Materiał do dyskusji, cześć szkoleniową i przykłady w terenie przygotował Pan Dariusz Ożarowski – główny specjalista w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy wszystkich leśnictw na terenie Parku, Nadleśnictwa oraz pracownicy RDLP w Gdańsku.

Dużą uwagę zwrócono zwłaszcza na funkcję drzew biocenotycznych z bogactwem mikrosiedlisk nadrzewnych.

Duże wyzwanie stanowi natomiast wypracowanie zapisów w zakresie pozostawania drzew biocenotycznych przy szlakach, potencjalnie stwarzających zagrożenie dla użytkowników. Po raz kolejny mocno podnoszony jest argument odpowiedzialności Nadleśnictwa w sytuacjach wypadkowych.

Zadanie realizowane jest ze środków Województwa Pomorskiego oraz WFOŚiGW w Gdańsku.

 

fot. Agnieszka Kowalewska
fot. Agnieszka Kowalewska
fot. Małgorzata Fus
fot. Anna Moś