Czynna ochrona płazów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym – podsumowanie

płotek w Wyspowie (fot. Paweł Janowski) grafika
traszka grzebieniasta (fot. Paweł Janowski) grafika
tablica z informacją o prowadzonych działaniach ochronnych (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
płotek na osiedlu Sokółka I w Gdyni (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

W bieżącym roku pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wraz z zaprzyjaźnionymi wolontariuszami ponownie zaangażowali się w czynną ochronę płazów na terenie parku i otuliny. Podobnie jak w latach ubiegłych, na czas wiosennej masowej migracji płazów do miejsc rozrodu ustawione zostały dwa okresowe płotki ochronno-naprowadzające: jeden na terenie osiedla Sokółka I w Gdyni, w strefie styku osiedla i lasu, drugi natomiast przy północnym krańcu jeziora Wyspowo, przy drodze Nowy Dwór Wejherowski – Gniewowo. W miejscach tych we wcześniejszych latach obserwowana była wysoka śmiertelność płazów, zwłaszcza ropuchy szarej (Bufo bufo).

Do obydwu płotków przymocowano plansze z informacją o celu wykonanego zabezpieczenia. Płotek na osiedlu Sokółka I wyposażony został w wiaderka do zbierania płazów. Celem ustawienia płotka było powstrzymanie płazów przed wtargnięciem na ulice i parkingi osiedla. Codzienne kontrole umożliwiły regularne i bezpieczne przenoszenie płazów z wiaderek do pobliskich oczek wodnych. W sumie przeniesionych zostało 206 osobników ropuchy szarej (Bufo bufo), 32 żaby trawne (Rana temporaria) oraz 5 żab moczarowych (Rana arvalis).

Płotek przy jeziorze Wyspowo miał inny charakter. Miał on stanowić zabezpieczenie przed wtargnięciem płazów na drogę i jednocześnie nakierowywać je do istniejącego przepustu pod drogą, umożliwiając im bezpieczne dotarcie do jeziora. Nie wymagał więc codziennych kontroli, jednak ze względu, m.in. na konieczność dokonywania drobnych napraw wykonanego zabezpieczenia, kontrole płotka były wykonywane w odstępach 2,3 – dniowych. W trakcie kontroli zaangażowani w ochronę płazów wolontariusze przenosili zatrzymane przy płotku płazy, odnotowując liczbę osobników, należących do poszczególnych gatunków. Pozwoliło to na lepsze poznanie różnorodności płazów w tym rejonie. Łącznie przeniesionych zostało 275 ropuch szarych, 28 żab trawnych i 19 moczarowych, 4 osobniki z grupy żab zielonych, 33 traszki zwyczajne i 2 traszki grzebieniaste.

W trakcie kontroli obydwu płotków odnotowywano również liczbę martwych płazów, znalezionych na drogach w zasięgu działania wykonanych zabezpieczeń. Liczby te były znacząco niższe niż w latach ubiegłych, co świadczy o wysokiej efektywności wykonanych zabezpieczeń.

Trójmiejski Park Krajobrazowy zaangażował się również w popularyzację wiedzy na temat płazów. W ramach tych działań, m.in. w rejonie płotka przy jeziora Wyspowo została ustawiona tablica edukacyjna o treści poświęconej różnorodności gatunkowej chronionych płazów, ich biologii oraz potrzebie i metodach czynnej ochrony. Tablica o podobnej treści została ustawiona również na terenie na osiedlu VII Dwór w Gdańsku.

W celu poszerzania wiedzy na temat płazów i konieczności ich ochrony wśród mieszkańców Trójmiasta, wydany został także folder poświęcony tym zagadnieniom, który dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie oraz na stronie internetowej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W wybranych placówkach dydaktycznym przeprowadzono także zajęcia dydaktyczne, których tematyka obejmowała między innymi zagadnienia ochrony bioróżnorodności tej grupy kręgowców.

Trzeba podkreślić, że wszystkie wymienione powyżej działania były możliwe dzięki funduszom uzyskanym od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Gorące podziękowania należą się także osobom zaangażowanym w pomoc płazom, szczególnie Tomaszowi Narczyńskiemu, Joannie Bejm, Pawłowi Janowskiemu i Bohdanowi Kowalewskiemu.