Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • KONKURS FOTOGRAFICZNY "CZŁOWIEK W KRAJOBRAZIE TRÓJMIEJSKIEGO PK"
  KONKURS FOTOGRAFICZNY "CZŁOWIEK W KRAJOBRAZIE TRÓJMIEJSKIEGO PK"
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy

Wszystkie zabiegi ochrony czynnej i konserwatorskiej powinny być monitorowane w celu skontrolowania skuteczności realizowanych działań ochronnych. Dlatego też pracownicy Parku objęli monitoringiem wybrane gatunki flory i fauny. 

granicznik płucnikSpośród bioty porostów monitorujemy od kilku lat liczebność i stan siedliska jedynego na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego stanowiska granicznika płucnika (Lobaria pulmonaria) - rzadkiego i ściśle chronionego gatunku porostu.

malina moroszka

 

 

 

 

Spośród gatunków flory roślin naczyniowych monitoringiem objęliśmy:

 • malinę moroszkę (Rubus chamaemorus) - tylko jedno stanowisko w Parku, na którym liczebność osobników oraz zajmowany obszar w ciągu ostatnich lat wyraźne zwiększył się,

 • kosaciec syberyjski (Iris sibirica) - tylko jedno stanowisko w Parku (prawdopodobnie pochodzenia antropogenicznego); w ramach ochrony wykonano również niezbędne prace odsłaniające stanowisko,

 • żebrowiec górski (Pleurospermum austriacum) - tylko jedno stanowisko w Parku; niestety liczebność osobników regularnie maleje z nieokreślonych do tej pory przyczyn,

 • wielosił błękitny (Polemonium caeruleum) - tylko jedno stanowisko w Parku; stan populacji wydaje się stabilny.

para gagołów w rezerwacie PełcznicaSposród gatunków fauny monitoringiem objęto:

 • gagoła (Bucephala clangula) - populację lęgową na obszarze Parku określono na 10 par w 2014 roku, 8 par w 2015 roku, w 2016: 7-11 par, w 2017: 6 par a w 2018 ponownie na 6 par.  Część samic gniazduje w wywieszonych przez pracowników Parku specjalnych budkach lęgowych,

 • pliszkę górską (Motacilla cinerea) - populację legową  w sezonach 2010 i 2012 na obszarze Parku oszacowano na 15 par (7 par w kompleksie południowym i 8 par w kompleksie północnym). Część ptaków gniazdowała w specjalnych budkach lęgowych wywieszonych przez pracowników Parku. W trakcie inwentaryzacji w 2016 i 2017 roku liczbność pliszki górskiej oszacowano na 25-26 par legowych (w kompleksie południowym Parku - 7 par, w jego bezpośrednim sąsiedztwie - 5 par; w kompleksie północnym - 10-11 par, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie - 3 pary). Wykorzystane zostały wszystkie (trzy) budki lęgowe wywieszone przez pracowników Parku,

 • bociana białego (Ciconia ciconia) - w 2013 roku wykonano inwentaryzację tego gatunku na obszarze TPK oraz w pomieniu kilku kilometrów wokół Parku, której celem było rozpoznanie liczebności i rozmieszczenia gniazd bociana. W wyniku tych prac zlokalizowano 57 gniazd bociana białego, z których zajętych przez ptaki zostało 45. W Parku gniazdowała tylko 1 para (w Nowym Dworze Wejherowskim) a w otulinie Parku zanotowano 19 zajętych gniazd. W 2014 roku pracownik Parku koordynował VII Międzynarodowy Spis Bociana Bpluszcz zimujący na Potoku Oliwskimiałego na obszarze województwa pomorskiego; na obszarze Parku stwierdzono tylko 1 zajęte gniazdo a w otulinie 23,

 • zimującego pluszcza podgatunku skandynawskiego (Cinclus cinclus cinclus) - w sezonie zimowym 2011/2012 na obszarze Parku, jego otuliny i bezpośredniego sąsiedztwa stwierdzono zimowanie tylko dwóch osobników, zaś w sezonie 2014/2015 (na tym samym obszarze) - sześciu ptaków.

Przeprowadzenie inwentaryzacji pliszki górskiej, bociana białego oraz pluszcza było możliwe wyłącznie dzięki bliskiej współpracy z Trójmiejską Grupą Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, której członkowie zaangażowali się w prace terenowe, poświęcając swój czas i ponosząc koszty tych prac. W imieniu pracowników Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego serdecznie dziękujemy.

kępa kosaćca syberyjskiegokwiaty kosaćca syberyjskiegożebrowiec górski

 

 

 

 

 

wielosiły błękitne

 

 

 

 

 

pliszka górskabocian biały