Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

tygrzyk paskowany

Wiedza o zwierzętach zamieszkujących TPK jest jeszcze bardzo niekompletna, zwłaszcza w zakresie dotyczącym bezkręgowców. Mimo to stwierdzono w Parku rzadkie gatunki zwierząt, których obecność świadczy o nieprzeciętnej wartości przyrodniczej tego obszaru.

W Parku odnotowano 1305 gatunków bezkręgowców, w tym 281 gatunków uznanych za szczególnie cenne przyrodniczo. Szczególnie bogata w gatunki cenne jest gromada owadów, a w niej rząd Chrząszcze, które stanowiły 21% gatunków cennych.

Spośród odnotowanych w Parku gatunków 28 podlega ochronie prawnej, w tym 6 gatunków ochronie ścisłej, 22 – częściowej. Jeden gatunek – ważka, iglica mała wymaga tworzenia stref ochronnych wokół stanowisk. Na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce znajduje się 56 gatunków ze zbadanej fauny bezkręgowców Parku. Krytycznie zagrożony jest jeden gatunek muchówki, Chalcosyrphus eunotus, cztery gatunki należą do narażonych na wymarcie. Są to: (pajęczak) wymyk Arctosa alpigena lamperti, iglica mała oraz dwie muchówki: Mallota fuciformis i Phasia aurigera. Narażonych na wyginięcie jest 12 gatunków

W załączniku II dyrektywy siedliskowej spośród fauny bezkręgowców Parku zamieszczone są cztery gatunki: (ważki) zalotka większa i trzepla zielona, (chrząszcz) pachnica dębowa oraz (motyl) czerwończyk nieparek.

Z bardziej popularnych, efektownych i interesujących owadów w TPK na uwagę zasługują m.in. zwłaszcza motyle: paź królowej, kraśnik zmienny, mieniak tęczowiec i rusałka żałobnik.

Spośród mięczaków na szczególną uwagę zasługuje ślimak ostrokrawędzisty – gatunek objęty częściową ochroną gatunkową i umieszczony na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce jako bliski zagrożenia wyginięciem.

Fauna ryb i minogów w TPK poznana jest najlepiej w zakresie dotyczącym wód płynących. Na terenie Parku stwierdzono 15 gatunków ryb i minogów, w tym dwa gatunki podlegające ochronie częściowej – minoga strumieniowego oraz śliza. Na uwagę zasługuje również liczne występowanie pstrąga potokowego, którego niektóre odizolowane stanowiska zachowały prawdopodobnie walor populacji pierwotnych.

Herpetofauna Parku liczy obecnie 8 gatunków płazów oraz 4 gatunki gadów. Wszystkie stwierdzone gatunki podlegają ochronie gatunkowej, w tym dwa gatunki ochronie ścisłej (traszka grzebieniasta i żaba moczarowa) a pozostałe dziesięć – częściowej. Na uwagę zasługuje stosunkowo liczne występowanie traszki grzebieniastej, gatunku zagrożonego, wymienionego w załączniku II dyrektywy siedliskowej.

ropucha szara

Ciekawostką jest występowanie na obszarze Parku traszki górskiej – Trójmiejska populacja jest najbardziej wysuniętą na północny wschód populacją tego gatunku w Europie, odizolowaną od głównej części zasięgu tego gatunku i odległą od niej o około 350 km.

Spośród gadów rzadkim na niżu gatunkiem jest żmija zygzakowata – gatunek stwierdzany wyłącznie w północnym kompleksie TPK.

W granicach Parku stwierdzono 160 gatunków ptaków, z tego 127 to gatunki lęgowe. Z pośród tych ostatnich warto wspomnieć o rzadszych gatunkach ptaków drapieżnych, w Parku gniazdują, między innymi, nasz największy, herbowy drapieżnik – bielik oraz kania ruda. Stanowiska rozrodu tych gatunków chronione są w specjalnych strefach ochronnych.

Liczniej do lęgów przystępują mniejsi przedstawiciele ptasich drapieżników: jastrzębie, krogulce oraz myszołowy. Inne interesujące gatunki ptaków, stwierdzone na obszarze Parku, to na przykład: bocian czarny, samotnik, żuraw, sowy: sóweczka, włochatka, uszatka i puszczyk, dzięcioły, m.in.: czarny i zielony, siniak, orzechówka, pluszcz, zimorodek, pliszka górska i zniczek.

rusałka osetnik

Słabo jeszcze poznana fauna ssaków prawdopodobnie nie odbiega specjalnie od typowej dla Niżu Polskiego. Na obszarze Parku stwierdzono 11 gatunków nietoperzy – wszystkie podlegają ścisłej ochronie gatunkowej. Najcenniejszymi faunistycznie gatunkami są nocek duży, borowiaczek oraz mroczek posrebrzany.

Spośród drobnych ssaków zanotowano 14 gatunków, z których sześć jest objętych częściową ochotną gatunkową – są to jeż wschodni, wiewiórka pospolita, bóbr europejski, wydra europejska, gronostaj i łasica.

Fauna średnich i dużych ssaków Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego liczy 19 gatunków – większość to gatunki łowne. Najliczniejszymi gatunkami zwierząt łownych są w Parku sarna, jeleń i dzik, a spośród zwierząt średnich lis i zając. Ciekawym zjawiskiem jest utrzymywanie się dość dużej liczebności zwierząt kopytnych w niewielkim i względnie izolowanym kompleksie Lasów Oliwskich – mimo intensywnej penetracji tego obszaru przez ludzi.