Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

 

 

Pomnikami przyrody mogą być ustanawiane okazałe drzewa i ich skupienia, np. aleje drzew oraz źródła, wychodnie skalne, wodospady, skały, jaskinie, głazy narzutowe i inne wyróżniające się twory natury. Celem ochrony tych obiektów jest zachowanie ich wartości naukowych, przyrodniczych, kulturowych, historycznych lub krajobrazowych.

Jeżeli ochrona pomnikowa obiektów przyrodniczych ma być efektywna, to wokół pomników przyrody należałoby ustanowić 15 - sto metrową strefę ochronną, w której zabronić należy naruszania gleby, składowania drewna, wznoszenia budowli itd.

pomnik przyrody nr 962 - bluszcz pospolity

pomnik przyrody nr 94

Niestety, nasze prawo nie określa jednoznaczenie obowiązku utworzenia takiej strefy - w związku z czym wiele pomników przyrody zostaje uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac leśnych (pozyskania drewna, wywozu itp).

W przypadku głazów narzutowych, objętych ochroną jako pomniki przyrody, usunięcie drzewostanu w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika przyrody drastycznie zmienia warunki mikroklimatyczne i może prowadzić do zaniku chronionej flory epilitycznej (naskalnej) występujących na tych głazach. Takich przypadków niedbałości notuje się na obszarze TPK coraz więcej.

Na obszarze TPK znajduje się 178 pomników przyrody, z tego 111 to pomniki przyrody ożywionej, 2 - to pomniki chroniące drzewa na głazach oraz 65 to głazy lub grupy głazów (stan na koniec 2021 roku).