Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

Gwizdalska - Kentzer M. Kuczmany (Diptera: Ceratopogonidae) rezerwatu Łęg nad Swelinią. DIPTERON. Biuletyn Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Tom 27: 32-39. Wrocław.

Jankowska M. Pająki planowanego rezerwatu "Bieszkowickie Moczary".  Praca magisterska wykonana w Katedrze Zoologii Bezkręgowców Uniwersytetu Gdańskiego. 2005. Gdynia.

Konopko D., Wilga M. S. Przyczynek do poznania chrząszczy (Coleoptera) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przegląd Przyrodniczy XXV, 1 (2014): 64-71. Świebodzin.

Kowalczyk J. K. Wstępna waloryzacja fauny wybranych grup żądłówek i muchówek w rejonie niektórych dolin na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Manuskrypt. 2000. Gdańsk.

Kowalczyk J. K. Lista gatunków wybranych rodzin żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) i muchówek (Diptera) Parków Krajobrazowych Kaszubskiego i Trójmiejskiego. Manuskrypt. Muzeum Przyrodnicze UŁ. 1997. Łódź.

Kowalczyk J. K., Zieliński S. Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ostoją interesującej entomofauny. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 54, 5 (1998): 94-97.

Senn P. Nowe dane dotyczace występowania motyli (Lepidoptera) w województwie pomorskim. Wiadomości Entomologiczne 27 (3) (2008): 145-154. Poznań.

Senn P. Motyle dzienne Gdyni - atlas rozmieszczenia. STUDIO FM (2015). Gdynia.

Senn P. The Lepidoptera of Gdynia. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda. Vol. 24 (online 002) (2018): 1-58. Bytom.

Wendzonka J. Ważki (Odonata) kaszubskich jezior lobeliowych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 23, 3 (2003): 395-410.

Wilga M. S. Kołosz wielobarwny Araneus ceropegius – rzadki na niżu gatunek pająka. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53, 1(1996): 111–114.

Wilga M. S. Subfosylne stanowisko ślimaka ostrokrawędzistego (Helicigona lapicida) w Zielonej Dolinie (Lasy Oliwskie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 54, 1 (1998): 113-116.

Wiśniowski B., Kowalczyk J. K. Nowe dla Polski gatunki grzebaczy (Hymenoptera: Aculeata: Sphecidae) oraz nowe stanowiska gatunków rzadkich. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Wł. Szafera, 11-12 (1998): 219-222.

Zieliński S. Zestawienie gatunków owadów Europejskiej Sieci Ochrony Przyrody NATURA 2000 w kontekście występowania na obszarze administrowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku oraz na terenach przyległych.  2006. Gdańsk.

Żóralski R., Kowalczyk j. K. Syrphidae (Diptera) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i terenów przyległych,  Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 34: 1 (2015), 25-80.